Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Flowmundo-Enschede B.V.

Artikel 1           Definities

Algemene Voorwaarden: De onderhavige algemene voorwaarden.

Flowmundo: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Flowmundo-Enschede B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te (postcode) Enschede aan de [adres], dan wel degene die anderszins op grond van een daartoe strekkende overeenkomst als gebruiker van de Algemene Voorwaarden kan worden gezien.

Inlener: De natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie Flowmundo een aanbieding doet, offerte uitbrengt of waarmee Flowmundo een overeenkomst sluit dan wel op andere wijze een samenwerking aangaat.

Inleenovereenkomst: De overeenkomst op grond waarvan Flowmundo trainees op uitzendbasis aan Inlener ter beschikking stelt.

Terbeschikkingstelling: De Terbeschikkingstelling door Flowmundo aan Inlener van een trainee op uitzendbasis.

CAO: De toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst zoals Flowmundo die ten opzichte van de door haar ter beschikking gestelde trainee hanteert.

Inlenersbeloning: De arbeidsvoorwaarden zoals bedoeld in art. 8 lid 1 Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (‘WAADI’).

Trainee: De door Flowmundo in het kader van de Inleenovereenkomst ter beschikking gestelde arbeidskracht.

Inlenerstarief: Het bedrag dat Inlener aan Flowmundo verschuldigd is voor de door terbeschikkingstelling van een Trainee.

 

Artikel 2           Werkingssfeer

 1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes zijdens Flowmundo alsmede op alle Uitzendovereenkomsten, Inleenovereenkomsten, overige overeenkomsten en andersoortige samenwerkingen 

in  de  ruimste  zin  van  het  woord,  tussen  Flowmundo  en Inlener, behoudens het geval Flowmundo schriftelijk uitdrukkelijk en ondubbelzinnig afstand doet van toepasselijkheid van de onderhavige voorwaarden.

 1. Flowmundo bedingt de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden tevens uitdrukkelijk voor de door haar in het kader van de uitvoering van de Inleenovereenkomst ingeschakelde derden. Deze derden komen jegens Inlener op grond van de Algemene Voorwaarden zelfstandige rechten toe en zij kunnen derhalve jegens Inlener een zelfstandig beroep doen op de aldaar vervatte bepalingen.

 2. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Inlener, hoe ook genaamd, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. De Algemene Voorwaarden zijn exclusief van toepassing.

 3. Wanneer één of meerdere bepalingen uit de Algemene Voorwaarden onverbindend blijkt c.q. blijken te zijn, bijvoorbeeld wegens gebleken nietigheid of vernietiging, zullen de overige bepalingen onverminderd in stand blijven. Flowmundo zal vervolgens een nieuwe bepaling c.q. nieuwe bepalingen formuleren die naar inhoud, aard en strekking zoveel mogelijk aansluit(en) bij de onverbindende bepaling(en), doch waarbij geen sprake is van onverbindendheid.

 4. Onder het begrip vrijwaren zoals dat in de Algemene Voorwaarden wordt gehanteerd, dient mede te worden begrepen het schadeloosstellen van de gevrijwaarde met betrekking tot de betreffende omstandigheid.

 5. Flowmundo kan besluiten in voorkomende gevallen, uit coulance of ten behoeve van het behoud van een samenwerking, de Algemene Voorwaarden jegens Inlener niet telkens strikt te handhaven. Flowmundo behoudt zich echter te allen tijde het recht voor om op enig moment alsnog de Algemene Voorwaarden toe te passen. In het verleden getoonde coulance ten aanzien van de Algemene Voorwaarden zal nimmer worden uitgelegd als een afstand van recht zijdens Flowmundo noch zal in een dergelijke situatie van rechtsverwerking sprake zijn of zal deze situatie op enigerlei andere wijze aan de toepassing van de Algemene Voorwaarden in de weg.

Artikel 3           Aanbod en offerte

 1. Aanbiedingen en offertes van Flowmundo zijn geheel vrijblijvend, behoudens het geval de aanbieding of offerte uitdrukkelijk een onherroepelijke termijn voor aanvaarding bevat.

 2. De in een aanbod of offerte vermelde prijzen en bedragen zijn, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is bepaald, exclusief btw of andere belastingen, rechten en heffingen van overheidswege, vervoer, overnachting- en huisvestingskosten en andersoortige meerkosten voortvloeiende uit een Terbeschikkingstelling, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of overeengekomen.

 3. Voor zover de vermelde prijzen en bedragen, waaronder tevens wordt begrepen het Inlenerstarief, zijn gebaseerd op informatie van Inlener, bijvoorbeeld met betrekking tot de toepasselijke Inlenersbeloning, komt een eventuele prijsverhoging wegens onjuiste of onvolledige informatie, dan wel andersoortige naheffingen voor rekening en risico van Inlener.

 4. Indien na het uitbrengen van een aanbod of offerte dan wel het sluiten van een Inleenovereenkomst een verhoging optreedt in lonen, vervoerskosten, verzekeringspremies of heffingen van overheidswege is Flowmundo gerechtigd de meerkosten aan Inlener door te berekenen. Flowmundo zal Inlener onverwijld op de hoogte stellen van een dergelijke verhoging.

Artikel 4           Totstandkoming van de overeenkomst en wijzigingen nadien

 1. De overeenkomst tussen Flowmundo en Inlener komt pas tot stand nadat Flowmundo de aanvaarding van het aanbod of de offerte schriftelijk aan Inlener heeft bevestigd door middel van een opdrachtbevestiging of ondertekende Inleenovereenkomst, dan wel nadat Flowmundo is begonnen met de uitvoering van de opdracht. Onder een begin van uitvoering zal mede worden verstaan de situatie waarin Flowmundo voorbereidingen ten behoeve van de Inleenovereenkomst heeft getroffen, zoals het aangaan van een arbeidsovereenkomst of andersoortige overeenkomst met de ter beschikking te stellen Trainee. Flowmundo is, tot zij de Inleenovereenkomst heeft bevestigd of een begin aan de uitvoering daarvan heeft gegeven gerechtigd een aanbod of offerte te herroepen of te wijzigen.

 2. Indien in de aanvaarding door Inlener voorbehouden of wijzigingen in de aanbiedingen of offertes zijn aangebracht of wordt verwezen naar andersluidende (algemene) voorwaarden, komt in afwijking van het vorige artikellid de Inleenovereenkomst pas tot stand, indien Flowmundo tevens schriftelijk aan Inlener heeft bevestigd daar geheel, volledig en zonder voorbehoud mee te kunnen instemmen.

 3. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en/of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

 4. Indien een natuurlijke persoon namens of voor rekening van een rechtspersoon een overeenkomst sluit, verklaart hij – door ondertekening van het contract – daartoe bevoegd te zijn. Deze persoon is naast de rechtspersoon hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

 

Artikel 5           Duur en einde van de Inleenovereenkomst

 1. De Inleenovereenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd en eindigt van rechtswege. 

 2. De Inleenovereenkomst kan niet tussentijds worden opgezegd, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen

Artikel 6           Opschorting en verrekening

 1. Inlener is niet bevoegd tot opschorting of verrekening van haar (betalings)verplichtingen jegens Flexvise wegens enige door Flowmundo (vermeend) verschuldigde doch (beweerdelijk) uitgebleven prestatie.

 2. Indien partijen een bepaalde (minimum)omvang van de door de ter beschikking gestelde Trainee te verrichten werkzaamheden zijn overeengekomen, is Inlener niet bevoegd deze omvang te wijzigen of de Trainee in dat kader te hinderen dan wel anderszins door een doen of nalaten te bewerkstelligen dat de Trainee minder dan de overeengekomen omvang van de werkzaamheden verricht. In het geval de Trainee minder werkzaamheden verricht dan is overeengekomen is Flowmundo gerechtigd het Inlenerstarief conform de overeengekomen omvang van de werkzaamheden in rekening te brengen. Indien de Trainee in de voorafgaande periode echter gemiddeld meer werkzaamheden heeft verricht dan partijen in eerste instantie in de Inleenovereenkomst of anderszins hebben voorzien, is Flowmundo gerechtigd het Inlenerstarief conform dit gemiddelde bij Inlener in rekening te brengen.

Artikel 7          Ontbinding en zekerheden

 1. In afwijking van artikel 5 is Flowmundo gerechtigd de Inleenovereenkomst per direct te ontbinden – onverminderd enige betalingsverplichting zijdens Inlener – indien:
  a. Inlener in verzuim geraakt met betrekking tot de nakoming van één of meer op haar rustende verplichtingen jegens Flowmundo;

b. Inlener in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling wordt verleend, dan wel op enigerlei andere wijze Flowmundo gerede grond geeft voor de nakoming van de op Inlener rustende verplichtingen te vrezen;

c. Inlener de vrije beschikking over een aanmerkelijk deel van haar vermogen verliest, haar bedrijfsactiviteiten staakt of anderszins redelijkerwijs niet langer in staat kan worden geacht haar verplichtingen voortvloeiende uit de Inleenovereenkomst na te komen;

d. Inlener Flowmundo gerede grond geeft te vrezen voor de veiligheid of gezondheid van haar Trainee, dan wel indien een zwaarwegend in de persoon van de Trainee gelegen belang onmiddellijke beëindiging van de Terbeschikkingstelling vereist;

 1. Indien Flowmundo ingevolge voorgaand artikellid tot beëindiging van de Inleenovereenkomst overgaat, worden alle verplichtingen zijdens Inlener welke voortvloeien uit- dan wel verband houden met de Inleenovereenkomst onmiddellijk opeisbaar.

 2. In de onder lid 1 genoemde gevallen is Flowmundo tevens bevoegd doch niet verplicht in plaats van onmiddellijke beëindiging van de Inleenovereenkomst de nakoming van de daaruit voortvloeiende verplichtingen harerzijds op te schorten in afwachting van behoorlijke zekerheidstelling van nakoming van de (betalings)verplichtingen zijdens Inlener.

Artikel 8           Inlenersbeloning en informatieplicht Inlener

 1. Inlener verstrekt uiterlijk bij ondertekening van de Inleenovereenkomst de gegevens betreffende de beloningsregeling en overige arbeidsvoorwaarden van Inlener, teneinde Flowmundo in staat te stellen de Inlenersbeloning te bepalen.

 2. Het is Inlener niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming zijdens Flowmundo aanvullende vergoedingen of beloningen aan de ter beschikking gestelde Trainee te verstrekken. Inlener vrijwaart Flowmundo, althans stelt haar geheel schadeloos met betrekking tot de gevolgen, zowel fiscaal als anderszins, indien zij de ter beschikking gestelde Trainees anders dan partijen in de Inleenovereenkomst hebben voorzien compenseert.

 3. Het is Inlener uitdrukkelijk niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Flowmundo aan de Trainee zaken ter beschikking te stellen die (mede) voor privédoeleinden kunnen worden gebruikt. Onder dergelijke zaken worden onder meer verstaan een (lease)auto of mobiele telefoon die tevens voor privégebruik wordt gebruikt. Inlener vrijwaart Flowmundo , althans stelt haar geheel schadeloos met betrekking tot de gevolgen, fiscaal of anderszins, voortvloeiende uit de terbeschikkingstelling van zaken die (mede) voor privédoeleinden mogen worden gebruikt, behoudens het geval Flowmundo daar voorafgaand zonder voorbehoud schriftelijke toestemming voor heeft verleend.

 4. Inlener verplicht zich, zowel op verzoek van Flowmundo als op eigen initiatief, tijdig en volledig inlichtingen te verschaffen omtrent al hetgeen redelijkerwijs van belang kan worden geacht voor de uitvoering van de Terbeschikkingstelling of de Inleenovereenkomst door Flowmundo. Onder dergelijke relevante omstandigheden kan onder meer worden begrepen: de van toepassing- of algemeen verbindend verklaring van een nieuwe- of gewijzigde cao, bedrijfssluitingen, collectieve vrije dagen of andersoortige collectieve arbeidsvoorwaarden anders dan bij cao bepaald welke van belang kunnen zijn voor de vaststelling van de Inlenersbeloning, overschrijdingen door de Trainee van de voorziene arbeidsomvang, bedrijfsongevallen, ziekte van de Trainee, structureel- dan wel incidenteel onbehoorlijk functioneren van de Trainee, de re-integratie van de Trainee of diens voortgang in een verbetertraject, klachten van Trainee die bij Inlener zijn ingediend of enige andere omstandigheid waarvan Inlener begreep of redelijkerwijs kon begrijpen dat deze van belang zou kunnen zijn voor de verplichtingen van Flowmundo jegens de Trainee, de vaststelling van (de omvang van) het verschuldigde Inlenerstarief of andersoortige belangen zijdens Flowmundo.

 5. Inlener vrijwaart Flowmundo, althans stelt haar geheel schadeloos, voor schade en meerkosten voortvloeiende uit een onjuiste, onvolledige of niet-tijdige informatievoorziening zoals in de voorgaande artikelleden bedoeld. Flowmundo is gerechtigd eventuele meerkosten en schade in dat kader, bijvoorbeeld wegens een fiscale naheffing of achterstallige loonvordering van de Trainee ten gevolge van een onjuiste berekening van de Inlenersbeloning, bij Inlener in rekening te brengen.

 6. Indien partijen in de Inleenovereenkomst niet uitdrukkelijk een aanvangsdatum voor de Terbeschikkingstelling zijn overeengekomen, dan wel indien Inlener daarvan wenst af te wijken, zal zij Flowmundo daartoe voorafgaand schriftelijk op de hoogte stellen teneinde Flowmundo in staat te stellen desgewenst een eerstedagsmelding bij de Belastingdienst te doen.

Artikel 9           Arbeidsomvang en werktijden 

 1. Inlener verplicht zich ten aanzien van de ter beschikking gestelde Trainee dezelfde werktijden, arbeidsduur en rusttijden te hanteren als voor de werknemers die in dienstverband werkzaam zijn bij Inlener in gelijke of gelijkwaardige functies.

 2. De Trainee verricht zijn werkzaamheden onder toezicht en leiding van de Inlener. Inlener draagt dan ook de verantwoordelijkheid voor de naleving door de Trainee van de Arbeidstijdenwet alsmede andere relevante wet- en regelgeving met betrekking tot de werktijden, arbeidsduur en rusttijden.

 3. Inlener staat ervoor in dat de Trainee de blijkens de Inleenovereenkomst voorziene arbeidsduur en -omvang alsmede de werk- en rusttijden niet overschrijdt. Voor zover wordt afgeweken van de situatie zoals voorzien, is Flowmundo gerechtigd naar evenredigheid een aanvullende vergoeding conform het Inlenerstarief in rekening te brengen.

 4. Indien een ter beschikking gestelde Trainee een verzoek indient tot uitbreiding of vermindering van de arbeidsduur, is Inlener verplicht uiterlijk twee maanden voor de verzochte ingangsdatum Flowmundo schriftelijk en gemotiveerd daaromtrent te berichten. Indien Inlener van Flowmundo verlangt dat zij niet instemt met het verzoek tot aanpassing van de arbeidsduur, dient zij Flowmundo in staat te stellen aan haar verplichtingen voortvloeiende uit de Wet Aanpassing Arbeidsduur alsmede de cao te voldoen, door gemotiveerd te stellen welke zwaarwegende bedrijfsbelangen zich tegen de verzochte aanpassing van de arbeidsduur verzetten. Inlener vrijwaart Flowmundo, althans stelt haar schadeloos voor schade voortvloeiende uit- dan wel verband houdende met een onregelmatige afwijzing van het verzoek van een Trainee om aanpassing van de arbeidsduur.

Artikel 10 Ziekte en (langdurige) arbeidsongeschiktheid

 1. Inlener verplicht zich al hetgeen te verrichten dat Flowmundo redelijkerwijs van haar verlangt teneinde aan haar re-integratieverplichtingen jegens de arbeidsongeschikte Trainee te voldoen. Flowmundo kan in dit kader onder meer van Inlener verlangen dat zij haar medewerking verleent aan het opstellen en uitvoeren van een re-integratieplan met betrekking tot de arbeidsongeschikte Trainee, dat zij de mogelijkheden van ander passend werk binnen haar onderneming alsmede de aan haar gelieerde ondernemingen onderzoekt dan wel dat zij de mogelijkheden van re- integratie buiten haar onderneming alsmede de aan haar gelieerde ondernemingen onderzoekt. Inlener dient Flowmundo omtrent de uitkomst van voornoemd onderzoek schriftelijk en gemotiveerd te informeren. Voor zover Flowmundo aanleiding ziet te concluderen dat re-integratie in het eerste- dan wel tweede spoor in redelijkheid tot de mogelijkheden behoort, zal Inlener daar alle in redelijkheid van haar te vergen medewerking aan verlenen.

 2. Inlener vrijwaart Flowmundo, althans stelt haar schadeloos ter zake van een mogelijke verlenging van de loondoorbetalingsverplichting wegens onvoldoende gebleken inspanningen ten behoeve van de re-integratie van de langdurig arbeidsongeschikte Trainee, behoudens het geval zulks naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Artikel 11 Verlof, vakantiedagen en feestdagen

 1. Inlener verplicht zich met betrekking tot verlof, vakantiedagen en feestdagen de voor de ter beschikking gestelde Trainee geldende wet- en regelgeving, de toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst(en) alsmede hetgeen overigens geldt voor een werknemer werkzaam in dienstverband bij Inlener in een gelijke of gelijkwaardige functie, in acht te nemen. Inlener verklaart in dit kader in ieder geval bekend te zijn met de arbeidsvoorwaarden zoals die voor de ter beschikking gestelde Trainee gelden op grond van diens arbeidsovereenkomst alsmede de CAO.

 2. De verplichting in het voorgaande artikellid geldt tevens met betrekking tot buitengewoon verlof of kort verzuim alsmede de vakantiebijslag met betrekking tot de ter beschikking gestelde Trainee.

 3. Inlener stelt Flowmundo schriftelijk op de hoogte van opgenomen verlof en vakantiedagen alsmede opgetreden verzuim teneinde Flowmundo in staat te stellen een en ander behoorlijk in haar administratie te verwerken. Tevens zal Inlener Flowmundo inlichten omtrent hetgeen geldt voor haar werknemers in dienstverband werkzaam in gelijke of gelijkwaardige functies als de ter beschikking gestelde Trainee, teneinde Flowmundo in staat te stellen haar verplichtingen voortvloeiende uit art. 8 WAADI alsmede de CAO na te komen.

 

 

Artikel 12 Zorgvuldigheid en vrijwaring

 1. Inlener verplicht zich jegens de ter beschikking gestelde Trainee dezelfde (zorgvuldigheids)normen in acht te nemen als zij, mede op grond van het goed werkgeverschap, jegens de bij haar in dienstverband werkzame werknemers in acht dient te nemen. Deze normen zullen leidend zijn bij de uitoefening door Inlener van de haar toevertrouwde leidinggevende en toezichthoudende bevoegdheden met betrekking tot de ter beschikking gestelde Trainee.

 2. Het is Inlener uitdrukkelijk niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Flowmundo Uitzenden de ter beschikking gestelde Trainee op andere wijze te werk te stellen dan in de Inleenovereenkomst dan wel anderszins door partijen schriftelijk is voorzien. Tevens is het niet toegestaan Trainee aan een (al dan niet aan haar gelieerde) derde ter beschikking te stellen.

 3. Tewerkstelling van de ter beschikking gestelde Trainee buiten Nederland is slechts mogelijk onder aanvullende voorwaarden en niet eerder dan na schriftelijke uitdrukkelijke toestemming van Flowmundo. Voor zover partijen zulks niet in de Inleenovereenkomst hebben voorzien is het Inlener behoudens voorafgaande schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming zijdens Flowmundo niet toegestaan de Trainee buiten Nederland te werk te stellen.

 4. Inlener vrijwaart Flowmundo, althans stelt haar schadeloos met betrekking tot aanspraken tot schadevergoeding of andersoortige aanspraken door of namens de ter beschikking gestelde Trainee wegens in het kader van de uitvoering van de werkzaamheden opgetreden verlies of beschadiging van een aan hem toebehorende zaak.

 5. Inlener vrijwaart Flowmundo Uitzenden, althans stelt haar schadeloos met betrekking tot aanspraken tot schadevergoeding of andersoortige aanspraken door derden wegens een doen of nalaten van de ter beschikking gestelde Trainee, zoals onder meer bedoeld in art. 6:74, 6:162, 6:170 en 6:171 BW.

 6. De ter beschikking gestelde Trainee verricht zijn werkzaamheden onder leiding en toezicht van Inlener. Inlener vrijwaart Flowmundo derhalve eveneens voor eigen aanspraken tot schadevergoeding of andersoortige aanspraken wegens een doen of nalaten van de ter beschikking gestelde Trainee.

 7. Inlener staat ervoor in behoorlijk te zijn verzekerd tegen de aansprakelijkheidsrisico’s zoals in het onderhavig artikel. Inlener zal Flowmundo op eerste verzoek een bewijs van verzekering en een afschrift van de toepasselijke polisvoorwaarden toezenden.

Artikel 13 Leiding en toezicht, functioneren en conflicten

 1. De ter beschikking gestelde Trainee verricht diens werkzaamheden onder leiding en toezicht van Inlener. Hoewel de trainee op afstand begeleiding ontvangt van Flowmundo, is Inlener  verantwoordelijk voor een behoorlijke begeleiding op de werkplek en – indien nodig – bijsturing van het functioneren van de ter beschikking gestelde Trainee.

 2. Inlener zal tezamen met Flowmundo minimaal driemaal per jaar het functioneren alsmede eventuele aandachts- en verbeterpunten met de ter beschikking gestelde Trainee bespreken. Inlener en Flowmundo zullen van een dergelijke bespreking gezamenlijk een gespreksverslag opstellen en door Trainee voor akkoord dan wel kennisname laten tekenen. 

 3. Indien sprake is van een door Inlener en/of de ter beschikking gestelde Trainee als zodanig aangeduid conflict, dan wel indien Inlener ongewenst gedrag of anderszins relevante calamiteiten constateert, stelt Inlener onverwijld en schriftelijk Flowmundo hiervan op de hoogte. Inlener dient daarbij de relevante feiten en omstandigheden neutraal en zo volledig mogelijk te vermelden. Indien sprake is van een handelen of nalaten zijdens de ter beschikking gestelde Trainee op grond waarvan een dringende reden in de zin van de wet aanwezig geacht kan worden, verplicht Inlener uiterlijk binnen 24 uur Flowmundo daarvan op de hoogte te stellen.

 4. Enkel Flowmundo is gerechtigd tot het treffen van een (disciplinaire) maatregel jegens de ter beschikking gestelde Trainee. Flowmundo zal alvorens tot een dergelijke maatregel wordt besloten zowel Inlener als de ter beschikking gestelde Trainee horen. Flowmundo is gerechtigd nadere inlichtingen of de in redelijkheid te vergen medewerking van Inlener te verlangen teneinde een maatregel te kunnen treffen.

Artikel 14 Arbeidsomstandigheden

 1. Inlener is ervan op de hoogte dat zij volgens de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Arbeidsomstandighedenwet en artikel 7:658 BW, de verplichting heeft om te zorgen voor een veilige werkplek voor de Trainee. Inlener is verplicht de lokalen, werktuigen en gereedschappen, waarin of waarmede hij de Trainee werkzaamheden laat verrichten, op zodanige wijze in te richten en te onderhouden, dat die Trainee in de uitoefening van zijn werkzaamheden geen schade lijdt. Inlener verstrekt de Trainee bovendien concrete aanwijzingen, instructies en waarschuwingen om te voorkomen dat deze in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt. Inlener zal tevens toezicht houden op de naleving van die aanwijzingen, instructies en waarschuwingen en waar nodig nadere maatregelen ter verdere bescherming van de Trainee treffen. Inlener verstrekt de Trainee persoonlijke beschermingsmiddelen die redelijkerwijs voor de te verrichten werkzaamheden vereist zijn om het risico van het ontstaan van schade ten gevolge van de Terbeschikkingstelling te voorkomen.

 2. Partijen zullen op de Inleenovereenkomst eventuele verlangde beroepskwalificaties, certificaten of andersoortige vereisten met het oog op een veilige uitvoering van de werkzaamheden vermelden. Voor zover de arbeidsplaats zulks vereist, zal Inlener de ter beschikking gestelde Trainee nader voorlichten en opleiden omtrent een veilige uitvoering van de werkzaamheden alsmede de toepasselijke Risico-Inventarisatie en Evaluatie (‘RI&E’).

 3. Inlener zal Flowmundo onverwijld schriftelijk op de hoogte stellen indien een ter beschikking gestelde Trainee wordt getroffen door een bedrijfsongeval of beroepsziekte. Inlener zal er vervolgens zorg voor dragen dat zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vijf kalenderdagen een rapportage van het ongeval of de beroepsziekte wordt opgemaakt waaruit met een redelijke mate van zekerheid de toedracht van het bedrijfsongeval of de beroepsziekte alsmede de rol, naleving en doeltreffendheid van de geldende (preventieve) maatregelen kan worden afgeleid. De rapportage dient onverwijld aan Flowmundo te worden gezonden.

 4. Artikel 10 lid 1 is van overeenkomstige toepassing indien de ter beschikking gestelde Trainee ten gevolge van het bedrijfsongeval of de beroepsziekte geheel- dan wel gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt.

 5. Inlener vrijwaart Flowmundo van aanspraken tot schadevergoeding of andersoortige aanspraken door de ter beschikking gestelde Trainee wegens schending van de in lid 1 van het onderhavige artikel genoemde zorgplicht(en). Inlener vrijwaart Flowmundo eveneens, althans stelt haar schadeloos ter zake van aanspraken tot schadevergoeding door derden wegens een bedrijfsongeval of beroepsziekte op grond van art. 6:107, 6:107a of 6:108, of 6:162 BW.

 6. Inlener staat ervoor in behoorlijk te zijn verzekerd tegen de aansprakelijkheidsrisico’s zoals in het onderhavig artikel Inlener zal Flowmundo op eerste verzoek een bewijs van verzekering en een afschrift van de toepasselijke polisvoorwaarden toezenden.

Artikel 15 Voorkoming van discriminatie

 1. Inlener staat ervoor in dat de ter beschikking gestelde Trainee niet zal worden blootgesteld aan discriminatie, bijvoorbeeld – doch niet uitsluitend – op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, geslacht, ras, nationaliteit, seksuele geaardheid, leeftijd, of op welke grond dan ook.

 2. Inlener vrijwaart Flowmundo van, althans stelt haar schadeloos met betrekking tot aanspraken tot schadevergoeding of andersoortige aanspraken door de ter beschikking gestelde Trainee wegens schending van de onderhavige garantie.

Artikel 16 Inlenerstarief en overige vergoedingen

 1. Inlener is voor de Terbeschikkingstelling van een Trainee voor 32 uur per week een standaard tarief van bruto € 3.000,– per maand verschuldigd, met in achtneming van het bepaalde in de hiernavolgende leden.  

 2. Indien op Inlener een cao van toepassing is, is Inlener verplicht om dit aan Flowmundo te melden, waarna Flowmundo een maatwerkofferte voor de inhuur van trainees inclusief een toepasselijk Inlenerstarief zal uitbrengen. 

 3. Het Inlenerstarief is inclusief alle werkgeverslasten, wettelijke reserveringen, ziektekosten, pensioen en administratiekosten. Voor het maken van overige kosten, dient Flowmundo eerst schriftelijk toestemming aan Inlener te vragen. 

 4. Flowmundo is gerechtigd gedurende de Terbeschikkingstelling het Inlenerstarief aan te passen indien sprake is van een kostprijsverhogende factor, waaronder in ieder geval doch niet limitatief wordt begrepen een kostprijsverhoging wegens wijziging van de sociale- en fiscale wet- en/of regelgeving dan wel een wijziging van de beloning, looninschaling of de Inlenersbeloning met betrekking tot de ter beschikking gestelde arbeidskracht al dan niet ten gevolge van een wijziging in de cao. 

 5. Alle genoemde tarieven zijn exclusief BTW en reiskosten. 

 6. Flowmundo zal zich er voor inspannen om arbeidskrachten aan Inlener ter beschikking stellen, die dicht bij de locatie waar de arbeidskracht werkzaam gaat zijn wonen, teneinde de hoogte van de reiskostenvergoeding te beperken. 

 7. Inlener vrijwaart Flowmundo, althans stelt haar schadeloos ter zake van betaling van de transitievergoeding die uit hoofde van het eindigen van het dienstverband van een ter beschikking gestelde Trainee is verschuldigd. Inlener vrijwaart Flowmundo, althans stelt haar tevens schadeloos ter zake van betaling van andersoortige vergoedingen in verband met het eindigen van het dienstverband, waaronder in ieder geval wordt verstaan de gefixeerde schadevergoeding en de billijke vergoeding.

 8. Van het voorgaande artikellid kan slechts uitdrukkelijk met wederzijds goedvinden en schriftelijk worden afgeweken, in welk geval Flowmundo doorgaans een aanvullende toeslag op het Inlenerstarief in rekening zal brengen.

Artikel 17 Facturering en betaling

 1. Flowmundo verstrekt maandelijks een factuur voor de geleverde diensten. Inlener dient de factuur van Flowmundo binnen 14 dagen na factuurdatum volledig te hebben betaald. Enkel een betaling aan Flowmundo op de bankrekening zoals op de factuur gespecificeerd werkt bevrijdend.

 2. De betalingstermijn zoals vermeld op de factuur is uitdrukkelijk een fatale termijn, waardoor Inlener bij overschrijding daarvan van rechtswege en dus zonder nadere ingebrekestelling in verzuim geraakt. Inlener is vanaf de datum intreding verzuim tot aan de dag der algehele voldoening maandelijks, waarbij een gedeelte van een maand als één maand telt, een contractuele rente ad 1,2% over de alsdan opeisbare som verschuldigd.

 3. Betalingen door of namens Inlener strekken allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente, daarna tot voldoening van de verschuldigde extra kosten, waaronder buitengerechtelijke kosten en tot slot tot voldoening van de hoofdsom.

 4. Bij betwisting van een factuur dient Inlener de factuur uiterlijk binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur onder schriftelijke opgaaf van redenen en voorzien van een deugdelijke onderbouwing te betwisten, zulks op straffe van verval van enig recht op kwijtschelding, terugbetaling of schadevergoeding van het vastgestelde Inlenerstarief. Art. 6 lid 1 van de onderhavige voorwaarden is (ook) in dit kader uitdrukkelijk van toepassing. 

 5. In de gevallen zoals genoemd in artikel 7 lid 1 van de onderhavige voorwaarden is Flowmundo, naast de onmiddellijke beëindiging van de Terbeschikkingstelling en de Inleenovereenkomst, eveneens gerechtigd aanvullende zekerheden tot voldoening van het verschuldigde Inlenerstarief te verlangen.

 6. De buitengerechtelijke kosten tot verhaal van enige vordering zijdens Flowmundo op Inlener, worden door partijen begroot op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 250,00. Zulks onverminderd het recht zijdens Flowmundo om in plaats daarvan vergoeding van de werkelijke buitengerechtelijke kosten te vorderen.

Artikel 18 Aansprakelijkheid Flowmundo

 1. Flowmundo zal de Inleenovereenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Op Flowmundo rust te allen tijde echter enkel een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis.

 2. Flowmundo zal bij een Terbeschikkingstelling zich naar beste inzicht en vermogen inspannen om een Trainee ter beschikking te stellen die de door Inlener gewenste hoedanigheden, kwaliteiten en andersoortige eigenschappen bezit. Partijen erkennen echter dat Flowmundo in dat kader afhankelijk is van informatie van zowel Inlener als de Trainee zelf. Flowmundo is dan ook niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiende uit- dan wel verband houdende met het feit dat de betreffende Trainee niet geschikt is gebleken voor de Terbeschikkingstelling, behoudens het geval zulks aan grove schuld of opzet zijdens Flowmundo is te wijten, of anderszins naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. 

 3. Indien de Trainee wegens in zijn persoon gelegen omstandigheden niet ter beschikking kan worden gesteld, vormt dat geen grond voor een vordering tot schadevergoeding, nakoming of andersoortige vordering van Inlener, behoudens het geval zulks naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

 4. Flowmundo is te allen tijde slechts aansprakelijk voor de schade conform hetgeen in de Algemene Voorwaarden is bepaald.

 5. Flowmundo is, met inachtneming van de vrijwaringen c.q. schadeloosstellingen, waaronder in ieder geval wordt verstaan hetgeen opgenomen in de artikelen 7 – 10, 12, 14 – 16, 19 en 20, enkel aansprakelijk voor de directe schade die Inlener of een aan haar gelieerde derde lijdt ten gevolge van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming of (toerekenbaar) onrechtmatig handelen zijdens Flowmundo. Flowmundo is derhalve niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder bedrijfsschade, gederfde inkomsten of andere schade of kosten. Voorgaande is slechts anders indien de genoemde schade het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van Flowmundo.

 6. Voor zover enige aansprakelijkheid voor schade zijdens Flowmundo met inachtneming van de Algemene Voorwaarden bestaat, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag dat daadwerkelijk op grond van een daartoe strekkende verzekering wordt uitgekeerd, dan wel bij gebreke aan een dergelijke uitkering, maximaal driemaal het Inlenerstarief zoals dat gemiddeld op maandelijkse basis in rekening wordt gebracht c.q. zou worden gebracht.

 7. Inlener dient onverwijld, doch uiterlijk binnen een maand nadat hij bekend is geworden, dan wel bekend had behoren te zijn met de schade waarvoor Flowmundo met inachtneming van de Algemene Voorwaarden aansprakelijk kan worden geacht te zijn, Flowmundo daarvan schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte te stellen, zulks op straffe van verval van enig recht op schadevergoeding, nakoming of andersoortige vorderingen.

 8. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Inlener jegens Flowmundo, uit welke hoofde dan ook, vervallen in ieder geval, voor zover zulks niet reeds aan de orde was, één jaar na het moment waarop Inlener bekend werd, of redelijkerwijs bekend had behoren te zijn met het bestaan van deze rechten of bevoegdheden.

Artikel 19 Intellectuele- en industriële eigendom

 1. Inlener is gerechtigd een overeenkomst met de Trainee te sluiten teneinde te bewerkstelligen dat in het kader van de uitvoering van de werkzaamheden ontstane intellectuele- en industriële eigendomsrechten, al dan niet bij voorbaat, overgaan op Inlener.

 2. Inlener vrijwaart Flowmundo van aanspraken tot schadevergoeding of andersoortige aanspraken door de Trainee of derden uit hoofde van een (vermeende) schending van een intellectueel- of industrieel eigendomsrecht, voor zover een en ander voortvloeit uit- dan wel verband houdt met de Inleenovereenkomst.

Artikel 20 Vertrouwelijkheid en geheimhouding

 1. Partijen zullen strikte geheimhouding betrachten met betrekking tot de hun in het kader van de Inleenovereenkomst of anderszins ter beschikking gekomen vertrouwelijke informatie. Informatie geldt als vertrouwelijk indien zulks uitdrukkelijk is bepaald of indien dit voortvloeit uit de aard van de gegevens.

 2. Voor zover Inlener aan Flowmundo informatie ter beschikking stelt, staat Inlener ervoor in dat zij aldus geen wet- of regelgeving dan wel andersoortige bepalingen met betrekking tot de privacy of vertrouwelijkheid schendt. Inlener staat er in het bijzonder voor in dat zij bij de verstrekking van eventuele (persoons)gegevens van de Trainee beschikt over diens toestemming dan wel een andersoortige rechtvaardigingsgrond. Inlener staat er voorts voor in dat zij persoonsgegevens in overeenstemming met de relevante wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval zal worden verstaan de Algemene Verordening Gegevensbescherming, zal verwerken. Inlener vrijwaart Flowmundo, althans stelt haar geheel schadeloos voor rechtsvorderingen of andersoortige aanspraken door de Trainee of derden wegens een onrechtmatige verwerking van deze (persoons)gegevens, een ‘datalek’ of andersoortige privacy-incidenten. Onder deze vrijwaring q. schadeloosstelling wordt uitdrukkelijk tevens begrepen de situatie dat een betrokken toezichthoudende autoriteit, waaronder de Autoriteit persoonsgegevens, Flowmundo beboet wegens schending van de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen verplichtingen, verboden en geboden ten aanzien van de privacy.

 3. Inlener is gerechtigd een geheimhoudingsovereenkomst met de ter beschikking gestelde Trainee af te sluiten. Flowmundo is niet aansprakelijk voor schade, boeten of dwangsommen voortvloeiende uit- dan wel verband houdende met het openbaar maken van vertrouwelijke informatie door de Trainee.

Artikel 21 Overname Trainee

 1. Het is Inlener gedurende een Terbeschikkingstelling van een Trainee (daaronder tevens begrepen de oorspronkelijke looptijd van een Terbeschikkingstelling van een Trainee in geval van voortijdige beëindiging van de Terbeschikkingstelling) uitdrukkelijk verboden de betreffende Trainee een arbeidsovereenkomst of andersoortige arbeidsverhouding, zulks in de breedste zin des woords, aan te bieden dan wel zulks aan te doen bieden door een derde. Bij overtreding van dit verbod zal Inlener een onmiddellijk opeisbare boete van € 15.000,– verschuldigd zijn, te vermeerderen met een onmiddellijk opeisbare boete van € 500,– voor iedere dag, een gedeelte van een dag daaronder begrepen, dat de overtreding voortduurt.

 2. Het is Inlener tevens uitdrukkelijk verboden om een aan hem door Flowmundo mondeling dan wel schriftelijk voorgestelde (zulks in de breedste zin des woords) Trainee, welke Trainee om welke reden dan ook niet aan Inlener ter beschikking wordt gesteld, een arbeidsovereenkomst of andersoortige arbeidsverhouding, zulks in de breedste zin des woords, aan te bieden dan wel zulks aan te doen bieden door een derde.  Dit verbod geldt tot zes maanden na het moment dat de Trainee aan Inlener is voorgesteld. Bij overtreding van dit verbod zal Inlener een onmiddellijk opeisbare boete van € 15.000,– verschuldigd zijn, te vermeerderen met een onmiddellijk opeisbare boete van € 500,– voor iedere dag, een gedeelte van een dag daaronder begrepen, dat de overtreding voortduurt.

 

Artikel 22 Slotbepalingen

 

 1. Op de rechtsverhouding tussen Flowmundo en Inlener is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 2. Uitsluitend de bevoegde rechter in Rechtbank Overijssel, locatie Almelo, is bevoegd tot kennisname en beslechting van eventuele geschillen voortvloeiende uit- dan wel verband houdende met de Inleenovereenkomst of de Algemene Voorwaarden.

 3. De kop boven iedere bepaling in de Algemene Voorwaarden is enkel ten behoeve van het leesgemak en de overzichtelijkheid opgenomen. Partijen kunnen daaraan geen rechten of gerechtvaardigde verwachtingen ontlenen.